top of page

Cấu trúc nâng cao - Đảo ngữ với Câu điều kiện

Updated: Feb 21, 2022


A. Đảo ngữ với IF Loại 1


Trong các ngữ cảnh đòi hỏi sự trang trọng, các bạn còn có thể đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1 với “should”.

Ví dụ:

Thay vì nói “If you require further information, you can always contact me.”

Bạn có thể nói:Should you require further information, you can always contact me.” (trang trọng hơn)


Vậy cấu trúc là:

Should + S + (not) + V, S + will/can/may + V0


Các bước đơn giản để tạo câu đảo ngữ với “should”:

  1. Thay “if” bằng “should”

  2. Chuyển động từ chính trong mệnh đề if về dạng nguyên mẫu

  3. Viết lại phần mệnh đề chính

If he needs me, he will call me.

Should he need me, he will call me.


B. Đảo ngữ với IF Loại 2


Đối với các dạng bài nâng cao của If loại 2, chúng ta còn bắt gặp dạng đảo ngữ “nhìn tưởng khó mà lại dễ không tưởng” này. 

Trung tâm Anh ngữ Origins - 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲

Luyện thi IELTS và Tiếng Anh Thanh Thiếu Niên

Chia sẻ của học viên: http://bit.ly/3qzLuQN

Thông tin liên hệ: http://m.me/originslanguageacademy

Hotline: 028 7309 7889 - 0938 839 552

81 views0 comments

Comments


bottom of page