top of page

Bài tập phần ngữ pháp Câu Tường Thuật trong tiếng Anh

Updated: Feb 21, 2022


Cùng ôn lại điểm ngữ pháp quan trọng Reported Speech qua những bài tập dưới đây nhé!


QUESTION:

Rewrite the direct speech as reported speech to complete the sentences.

1. ‘I'll send you a postcard.’

→ He told us that he ______________ us a postcard.

2. ‘We've bought a new car.’

→ They told me they ______________ a new car.

3. ‘I don't speak German.'

→ She said that she ______________ German.

4. ‘You failed your art exam.'

→ You said that we ______________ our art exam.

5. ‘I can't drive.'

→ He said he ______________ drive.

6. ‘You look nice.'

→ He told me that I ______________ nice.

7. 'We're going ice-skating.'

→ They said they ______________ ice-skating.

8. ‘The students aren't listening to me.'

→ The teacher said the students ______________ to her.

 

ANSWER:

1. ‘I'll send you a postcard.’

→ He told us that he would send us a postcard.

2. ‘We've bought a new car.’

→ They told me they had bought a new car.

3. 'I don't speak German.'

→ She said that she didn’t speak German.

4. 'You failed your art exam.'

→ You said that we had failed our art exam.

5. 'I can't drive.'

→ He said he couldn’t drive.

6. 'You look nice.'

→ He told me that I looked nice.

7. 'We're going ice-skating.'

→ They said they were going ice-skating.

8. 'The students aren't listening to me.'

→ The teacher said the students weren’t listening to her.

 

Trung tâm Anh ngữ Origins - 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲

Luyện thi IELTS và Tiếng Anh Thanh Thiếu Niên

Chia sẻ của học viên: http://bit.ly/3qzLuQN

Thông tin liên hệ: http://m.me/originslanguageacademy

Hotline: 028 7309 7889 - 0938 839 552

516 views0 comments

Comentarios


bottom of page