top of page

4 Lỗi cần tránh trong Reported Speech

Updated: Feb 21, 2022

A. Lùi thì


Mẹo “lùi thì” trong Reported Speech (Câu tường thuật):

1. Present -> Past (Hiện tại -> Quá khứ )

Ví dụ: Present SimplePast Simple

Present Continuous Past Continuous

2. Past -> Past Perfect (Quá khứ -> Quá khứ hoàn thành)

Ví dụ: Past Simple →Past Perfect

Past Continuous Past Perfect Continuous

3. Past Perfect thì giữ nguyên.

4. Modal Verbs:


B. Thay đổi đại từ


Có một bạn làm như sau:

Mary said to me: “I want to go jogging with you.” (1)

ð Mary said that I wanted to go jogging with you. (2)

Câu (2) đúng hay sai?


Câu tường thuật đã được lùi thì nhưng vẫn chưa đúng, vậy vấn đề là gì? Để OLA hướng dẫn các bạn theo các bước bên dưới dựa vào ví dụ ở trên nhé:


1. Bước 1: Xem các đại từ trong câu chỉ về đối tượng nào

Mary said to me: “I want to go jogging with you.”

I = Mary

You = me

2. Bước 2: Đổi sang câu tường thuật:

Mary = girl = she

You = người tường thuật = me

3. Bước 3: Viết lại câu tường thuật với thì và đại từ thích hợp.

  • Mary said that she wanted to go jogging with me.

Như vậy, tùy theo ngữ cảnh, chúng ta cần thay đổi các đại từ trong câu tường thuật.


C. Thay đổi thời gian và địa điểm


Tùy theo ngữ cảnh, chúng ta cũng cần thay đổi thời gian và địa điểm tường thuật: Mary said to Chris: “I will meet you here tomorrow.” => Mary told Chris that she would meet him there the following day.

Địa điểm và thời gian lúc tường thuật khác với địa điểm được đề cập trong câu trực tiếp. OLA tổng hợp một số từ bên dưới nhé:
D. Say và Tell 

Trung tâm Anh ngữ Origins - 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲

Luyện thi IELTS và Tiếng Anh Thanh Thiếu Niên

Chia sẻ của học viên: http://bit.ly/3qzLuQN

Thông tin liên hệ: http://m.me/originslanguageacademy

Hotline: 028 7309 7889 - 0938 839 552

54 views0 comments

Comments


bottom of page